Persónuverndarstefna

Hér er útlistað hvernig fyrirtækið vinnur með persónuupplýsingar, þar á meðal í hvaða tilgangi, hvaðan þeirra er aflað, helstu flokkar þeirra, hvernig þeim er miðlað og með hvaða hætti öryggi þeirra er tryggt.

Upplýsingarnar hér að neðan eiga við alla þá sem fyrirtækinu ber nauðsyn til að vinna persónuupplýsingar um vegna starfsemi sinnar, til að mynda viðskiptavini, starfsmenn þeirra ef þeir eru lögaðilar og greiðendur. Við alla vinnslu er farið eftir ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Greiðslumiðlun vinnur aðallega með fjármálaupplýsingar, einkum upplýsingar um þau lán sem fyrirtækið hefur veitt eða það sér um umsýslu fyrir hönd annarra lánastofnana, samskiptaupplýsingar og almennar lýðfræðilegar upplýsingar. Uppruni upplýsinganna er ýmist frá einstaklingunum sjálfum, lánveitendum sem hafa falið fyrirtækinu að sjá um lánaumsýslu fyrir sína hönd eða öðrum sem eiga í samningssambandi við einstaklingana eða úr opinberum skrám, til að mynda þjóðskrá og Lögbirtingablaðinu. Þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið vinnur teljast iðulega almennar í skilningi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Í undantekningartilvikum er nauðsynlegt að vinna viðkvæmar persónuupplýsingar, en þá er alltaf gætt að því að uppfyllt séu skilyrði laga fyrir vinnslunni, svo sem samþykki eða lagaheimild. Fyrirtækið vinnur persónuupplýsingar ýmist sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili.

Greiðslumiðlun vinnur persónuupplýsingar í þeim tilvikum sem þess er þörf til framkvæmdar samnings, mælt er fyrir um vinnsluna í lögum eða þegar það er nauðsynlegt til að fyrirtækið, þriðji aðili eða einhver annar geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Greiðslumiðlun kappkostar að vinna persónuupplýsingar einungis upp að því marki sem er nauðsynlegt miðað við tilgang vinnslunnar.

Persónuupplýsingar eru varðveittar á meðan þörf krefur miðað við tilgang vinnslunnar. Leitast er við að varðveita upplýsingar einungis á persónugreinanlegu formi eins lengi og nauðsyn er til. Ákvæði laga, t.a.m. um bókhald nr. 145/1994, kveða í mörgum tilvikum á um varðveislu gagna. Sömuleiðis kann varðveisla að byggja á lögmætum hagsmunum, svo sem að afmarka, setja fram og verja kröfur fyrirtækisins.

Greiðslumiðlun afhendir persónuupplýsingar ekki til þriðju aðila nema það sé skylt eða heimilt, svo sem á grundvelli laga. Í einhverjum tilvikum kunna upplýsingar að vera sendar til vinnsluaðila sem vinna persónuupplýsingar á vegum fyrirtækisins. Þeir sem móttaka persónugreinanlegar upplýsingar í því skyni skulu uppfylla ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og eru bundnir trúnaði með sama hætti og starfsmenn fyrirtækisins.

Greiðslumiðlun rekur stjórnkerfi upplýsingaöryggis, sem er nýtt til að auka öryggi gagna í vörslu félagsins og uppfylla kröfur persónuverndarlaga til félagsins.

Samkvæmt ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga eiga einstaklingar rétt á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum. Að tilteknum skilyrðum uppfylltum er þeim sömuleiðis heimilt að láta leiðrétta þær, eyða þeim, andmæla vinnslu þeirra eða takmarka hana. Einstaklingur ber almennt ekki kostnað af slíkum beiðnum, en óski hann eftir fleiri en einu afriti af gögnum eða beiðnirnar eru bersýnilega tilefnislausar eða óhóflegar er tekið fyrir gjald samkvæmt gjaldskrá. Einstaklingar geta sett fram beiðnir um að neyta þessa réttar með því að fylla út þar til gert eyðublað á þjónustuvef Pei sé um að ræða upplýsingar vegna lántöku hjá PEI, en annars með tölvupósti á greidslumidlun@greidslumidlun.is eða á skrifstofu, en þá þarf að framvísa gildum persónuskilríkjum.

Hægt er að hafa samband með því að senda tölvupóst á pei@pei.is. Persónuverndarfulltrúi hefur eftirlit með því að farið sé að ákvæðum laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og veitir ráðgjöf og fræðslu þar að lútandi.

 
 

Þessi vefsíða
notar vafrakökur

Nánari upplýsingar Samþykkja notkun

Stillingar fyrir vafrakökur

Samþykkja notkun